A A A
SmodBIP

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO DO SPRAW HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku, ul. Uniejowska 1a, 62-700 Turek.

WARUNKI PRACY:

 • Nazwa stanowiska — stażysta/ młodszy asystent/ asystent;
 • Komórka organizacyjna — Oddział Nadzoru – Sekcja Higieny Żywności i Żywienia;
 • Miejsce wykonywania pracy - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Turku, ul. Uniejowska 1a, 62-700 Turek, obszar miasta oraz powiatu tureckiego;
 • Forma zatrudnienia - umowa o pracę;
 • Wymiar zatrudnienia — 1/1 etat.

WYMAGANIA KONIECZNE, ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 • W związku ze specyfiką stanowiska pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej wymagane jest od kandydata wykształcenie wyższe (przydatne w Inspekcji Sanitarnej); preferowane: technologia żywienia; towaroznawstwo; dietetyka i podobne; zdrowie publiczne; promocja zdrowia;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na ww. stanowisko;
 • Znajomość podstawowych aktów prawnych obowiązujących w Inspekcji Sanitarnej;
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, MS Excel, MS Word);
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywienia i żywności oraz ochrony zdrowia;
 • Komunikatywność, dyspozycyjność;
 • Rzetelność, terminowość;
 • Odpowiedzialność, dokładność;
 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej;

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem;
 • Umiejętność sporządzania pism, protokołów w kontroli, sprawozdań, postanowień oraz decyzji administracyjnych;
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących: funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Dobra organizacja i dyscyplina pracy oraz umiejętność pracy w zespole;

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 • Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
 • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • Ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie sprawozdań;
 • Sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
 • Udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
 • Prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością;
 • Przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 • Sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
 • Wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
 • Prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 • Pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
 • Podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX);
 • Prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny;
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią załączonej do ogłoszenia informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze załącznik Nr 1 do ogłoszenia;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać/dostarczyć (liczy się data wpływu do PSSE w Turku):

 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat.psse.turek@sanepid.gov.pl
 • lub pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy ON - Sekcja Higieny Żywności i Żywienia”
 • lub składać osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku, ul. Uniejowska 1a, 62-700 Turek w sekretariacie I piętro, pokój nr 12 w terminie do 15.05.2024 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Kandydaci będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie;
 • Pracodawca zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami;
 • Oferty osób które nie zostały wybrane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone;
 • Metody naboru – etap 1 weryfikacja formalna nadesłanych ofert, etap 2 - rozmowa kwalifikacyjna;
 • Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Pełna treść ogłoszenia wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz samą klauzurą do pobrania tutaj: nabor_20240430.pdfOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 30.04.2024
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 30.04.2024
Dokument oglądany razy: 249