A A A
SmodBIP

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku/ Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  • w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00
  • w czwartki w godzinach od 10.00 do 12.00,

w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku przy ul. Uniejowskiej 1a.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie (pocztą na adres korespondencyjny ul. Uniejowska 1a, 62-700 Turek);
  • telegraficznie (fax. 63 280 36 99);
  • pocztą elektroniczną (sekretariat.psse.turek@sanepid.gov.pl);
  • ustnie do protokołu (Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Statystyki - pokój nr 23, w godzinach urzędowania 7.25 – 15.00).

Skargi i wnioski muszą zawierać:

  1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
  2. Adres wnoszącego.

UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 12.04.2024
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 03.10.2012
Dokument oglądany razy: 2 908