A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 30.04.2024 z powodu:
Oferta nieaktualna

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - RADCA PRAWNY

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku, ul. Uniejowska 1a, 62-700 Turek

 1. WARUNKI PRACY:
  1. nazwa stanowiska — Radca Prawny,
  2. komórka organizacyjna — Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego,
  3. praca w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku, ul. Uniejowska 1a,
  4. forma zatrudnienia - umowa o pracę,
  5. wymiar zatrudnienia — 1/2 etatu.
 2. WYMAGANIA KONIECZNE, ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
  1. ukończone wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. wpis na listę radców prawnych,
  3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  4. korzystanie w pełni z praw publicznych,
  5. pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej podmiotów sektora publicznego,
  7. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa w szczególności z zakresu ustawy o Powiatowej Inspekcji Sanitarnej i przepisów związanych z wykonywaniem przez Państwową Inspekcję Sanitarna zadań z zakresu zdrowia publicznego, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o finansach publicznych, Kodeks postpowania Administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeks pracy, Kodeks wykroczeń,
  2. praktyczne zastosowanie prawa,
  3. skuteczna komunikacja,
  4. myślenie analityczne,
  5. rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, dokładność, zaangażowanie.
 4. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. świadczenie obsługi prawnej na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku w szczególności: udzielanie porad i konsultacji prawnych, uczestniczenie w przygotowaniu i opiniowani projektów porozumień, umów, aneksów, ugód i innych dokumentów związanych z działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku, reprezentowanie pracodawcy w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
 5. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Podanie o przyjęcie na stanowisko i CV z dołączoną klauzulą o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przekazanych na potrzeby rekrutacji,
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
  4. dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych,
  5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie, o zapoznaniu się z treścią załączonej do ogłoszenia informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
 6. TERMIN 1 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  1. Dokumenty należy przesłać/dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY RADCY” na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku, ul. Uniejowska 1a, 62-700 Turek lub złożyć w sekretariacie Stacji (pokój nr 12) w terminie do 19.04.2024 r. (liczy się data wpływu).
 7. DODATKOWE INFORMACJE:
  1. kandydaci będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie;
  2. pracodawca zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami;
  3. oferty osób które nie zostały wybrane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone;
  4. szczegółowych informacji o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 63 280-36-82 wew. 96.

Pełna treść ogłoszenia wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz samą klauzurą do pobrania tutaj: nabor_20240411.pdfOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 11.04.2024
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 11.04.2024
Dokument oglądany razy: 71
Wersja do druku