A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.08.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Korekta nr ustawy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku z siedzibą: ul. Uniejowska 1 a, 62-700 Turek.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych można uzyskać pod adresem mailowym: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 531 641 425.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
 4. Podstawy prawne przetwarzania:
  1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa –państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  2. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej, na podstawie właściwych przepisów prawa –państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  3. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym –państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  4. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. poprzez formularz kontaktowy–państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody –art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 5. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
  • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
  • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
  • Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
  • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
  • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  • Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
  • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
  • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 7. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przez okres wymagany przepisami prawa; do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmiotom publicznym w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych -w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zleconych badań jest konieczne, aby Administrator mógł dopełnić żądanie od osoby której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość wykonania zlecenia.
 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 19.08.2022
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 22.11.2021
Dokument oglądany razy: 928