A A A
SmodBIP

Zadania i kompetencje

Cele i zadania Powiatowej Stacji

§ 2.1.

Podstawowym celem Powiatowej Stacji jest sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, zwanego dalej „Powiatowym Inspektorem”, w szczególności poprzez:

 1. Wykonywanie czynności kontrolnych;
 2. Opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 3. Działalność przeciwepidemiczną;
 4. Opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 5. Prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
 6. Przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 7. Przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
 8. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
 9. Nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
 10. Prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej;
 11. Prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 12. Sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 13. Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
 14. Sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi;
 15. Prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
 16. Opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
 17. Prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych, finansowych Powiatowej Stacji;
 18. Wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.


Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 19.08.2022
Podpisał: Jarosłąw Balew
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 052