A A A
SmodBIP

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.
 1. Informacja publiczna w prawodawstwie polskim - przepisy podstawowe:
  • art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn zm.):
   1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
   2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu,
  • art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.):
   1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
 2. Informacja publiczna w dokumentach międzynarodowych - przykłady:
  • art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.:
   1. Każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i do jej wyrażania. Prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice,
  • art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.:
   1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe,
  • art. 19 ust. 1 i 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.:
   1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.
   2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 16.08.2022
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 28.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 394