A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.04.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja deklaracji.

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku.

Data publikacji strony internetowej: 2011-10-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy, grafiki, zdjęcia, obrazy, wykresy i część plików pdf nie posiadają audiodeskrypcji lub warstwy tekstowej, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak formularza kontaktowego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Zasiadczyk, ewa.zasiadczyk@psse-turek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 280 36 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Główny budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku, mieści się przy ulicy Uniejowskiej 1a w Turku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak możliwości dostosowania ze względu na charakter budynku oraz wysokie schody. W przypadku osób z problemami w poruszaniu się, można umówić się z koordynatorem ds. dostępności celem pomocy w załatwieniu sprawy.

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:

 • Parter
  1. Oddział Nadzoru do Spraw Epidemiologii
  2. Oddział Nadzoru do Spraw Epidemiologii (Szczepień)
  3. Oddział Nadzoru do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
  4. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
 • I Piętro
  1. Gabinet Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
  3. Sekcja Higieny Komunalnej
  4. Oddział Nadzoru do Spraw Higieny Pracy
  5. Oddział Nadzoru do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
  6. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
  7. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
 • II Piętro
  1. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia
  2. Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
  3. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości

Opis dostępności architektonicznej budynku:

 • Wejście do budynku usytuowane jest na poziomie chodnika. Ze względu na bariery architektoniczne brak jest możliwości zbudowania podjazdu oraz windy. Na zewnątrz budynku znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu można przywołać osobę do kontaktu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie są zabezpieczone bramkami.
 • Brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na terenie posesji.
 • W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braillea dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych osób: osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku PSSE z psem asystującym/ psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 19.04.2022
Podpisał: Jarosław Balew
Dokument z dnia: 24.03.2022
Dokument oglądany razy: 476