A A A
SmodBIP

Zadania i kompetencje

Cele i zadania Powiatowej Stacji

§ 2.1.

Podstawowym celem Powiatowej Stacji jest sprawowanie zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób
i promocji zdrowia.


2. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, zwanego dalej „Powiatowym Inspektorem”, w szczególności poprzez:
1) wykonywanie czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
9) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
10) prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej;
11) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
12) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
13) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
14) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi;
15) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
16) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
17) prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych, finansowych Powiatowej Stacji;
18) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw
i przepisów wykonawczych.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 17.05.2019
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 27.12.2011
Dokument oglądany razy: 1 741