A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja adresu e-mail

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku/ Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 16.00 oraz w czwartki w godzinach od 10.00 do 12.00,
w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku przy ul. Uniejowskiej 1a.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
- pisemnie (pocztą na adres korespondencyjny ul. Uniejowska 1a, 62-700 Turek);
- telegraficznie (fax. 63 280 36 99);
- pocztą elektroniczną (psse.turek@pis.gov.pl lub sekretariat@psse-turek.pl);
- ustnie do protokołu (Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Statystyki - pokój nr 23,
w godzinach urzędowania 7.25 – 15.00).
Skargi i wnioski muszą zawierać:
1) Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
2) Adres wnoszącego.
UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm ),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 17.05.2019
Podpisał: Artur Przyszło
Dokument z dnia: 03.10.2012
Dokument oglądany razy: 2 107